میز بیلیارد شار جمع کن

این میز فروخته شد و در بندر عباس نصب گردید