میز بیلیارد پایه رنگین کمان

این میز هم فروخته شد ودر خ نبرد نصب گردید
ایت بال پایه رنگین کمان در ابعاد مختلف