میز بیلیارد پایه شیر

میز بیلیارد پایه شیر فروخته شد و در جماران نصب گردید