قوانین 10 توپ (Ten Ball)

بازی Ten Ball با ده توپ بازی می‌شود که از ۱ تا ۱۰ شماره گذاری شده و یک توپ سفید اصلی، این توپها به صورت صعودی به نسبت شماره‌شان بازی می‌گردند و برای برقرار کردن یک ضربه قانونی، توپ با کمترین عدد را باید با توپ سفید زد. اگر در موقع Break توپها، توپ ۱۰ پاکت شود، این توپ دوباره به بازی بازگشت داده می‌شود و بازیکن به بازی ادامه می هد. در هر ضربه فقط یک توپ را می‌توان نام برد، بغیر از موقع شکستن، که نیازی برای نامیدن توپ نمی‌باشد. تعیین شخصی که بازی را شروع می‌کند بازیکنی که لگ را می‌برد بازی را شروع می‌نماید (به قانون ۲٬۱ مراجعه شود) استاندارد معمولی، شکست یک در میان (altevnate) می‌باشد ولی به قانون ۱۵ ضربه‌های بعد از Break توجه شود. Rack در Ten Ball توپها به نزدیکترین وجه به همدیگر به شکل یک مثلث و با توپ شماره ۱ در نوک و بروی نقطه (foot spot) و توپ شماره ۱۰ در میانه مثلث و توپهای دیگر در دور و بر آن، بدون ترتیب خاصی قرار می‌گیرند. (به قانون ۴ مراجعه شود)

ضربه قانونی Break قانونهای ذیل صدق می‌کنند. (a) در شروع توپ سفید در دست و در پشت خط عرضی (head string) قرار می‌گیرد (b) اگر هیچ توپی پائین نرود، حداقل چهار توپ باید به ریل‌ها برسند در غیر این صورت ضربه خطا محسوب می‌شود.(به قانون ۱۷ مراجعه شود)

دومین ضربه بازی اگر ضربه اول (برک) خطا محسوب نشد، بازیکن می‌تواند یک ضربه Push out را انتخاب کند ولی باید داور را از این تصمیم قبل از به انجام رساندن آن با خبر نماید در این صورت قوانین برخورد کیوبال با توپ در نوبت و بروخورد توپها بعد از اثابت کیوبال با باند صدق نمی‌کند. اگر در انجام ضربه Push out خطائی صورت نگیرد بازیکن حریف می‌تواند یا ضربه بعدی را خود انجام داده و یا به بازیکن ضربه زننده بسپارد توپ شماره ۱۰ اگر در موقع ضربه Push out پاکت شود بدون جریمه به بازی برگشت داده می‌شود.

در هر موقع که بازیکنی می‌خواهد توپی را پاکت کند (به غیر از ضربه (Break او باید توپ مورد نظر و Pocket مورد نظر را در موقعی که کاملاً واضح نمی‌باشد نام ببرد اعلام ضربه در دیگر موارد مانند برخورد با ریل و یا برخورد با دیگر توپها صدق نمی‌کند. برای اینکه یک ضربه نام برده شده حساب گردد داور مطمئن باشد که ضربه مورد نظر اتفاق افتاده و اگر هر گونه امکان سر درگمی موجود می‌باشد مثلاً با Bank (ضربه دوبل) و یا ضربه‌های ترکیبی بازیکن باید توپ و Pocket مورد نظر را نام ببرد اگر داور و یا حریف از ضربه اعلام شده مطمئن نیستند او می‌تواند از بازیکن بخواهد که ضربه خود را اعلام ناید. Safety بازیکن بعد از ضربه break می‌تواند در هر موقع ضربه ایمن (Safety) اعلام کند که به او اجازه می‌دهد که ضربه‌ای به توپ قانونی بزند (ولی توپی را پاکت نکند ولی اگر بازیکن توپ قانونی را پاکت کند) حریف او می‌تواند ضربه بعدی را بازی کند و یا اینکه به بازیکن ضربه زننده بسپارد (به قانون ۷٬۹ توپ اشتباه را به پاکت کردن مراجعه گردد که در موقع بازی safe نیز صدق می‌کند)

توپی که به اشتباه پاکت می‌شود: اگر بازیکنی توپ و Pocket اعلام شده را از دست بدهد و یا توپ انتخاب شده را در Pocket اشتباه و یا توپ دیگری را پاکت نماید نوبت او تمام می‌شود و حریف او می‌تواند یا ضربه بعدی را بازی کند و یا اینکه ضربه بعدی را به او بسپارد.

ادامه دادن به بازی اگر بازیکنی توپ نام برده شده را در Pocket نام برده شده بیندازد (مگر در Push out به قانون ۲٬۴ دومین ضربه مراجعه گردد) هر توپ دیگری که پاکت شود به بازی برگشت داده نمی‌شود (بغیر از توپ ۱۰ به قانون ۹٬۹ مراجعه شود) و او به بازی ادامه می‌دهد اگر بازیکن در هر ضربه قانونی توپ شماره ۱۰ را Pocket کند به غیر ازPush out)) او برنده rack می‌باشد اگر بازیکن توپ اعلام شده را Pocket نکند و یا خطا بکند حریف او بازی را بدست می‌گیرد مگر اینکه خطائی مرتکب نشده باشد بازیکن جدید باید ضربه بعدی را از مکانی که توپ سفید قرار دارد بازی کند.

بازگرداندن توپها به میز اگر توپ شماره ۱۰ در یک ضربه خطا Push out بدون نام بردن و یا ضربه Pocket بشود و یا در Pocket اشتباه برود و یا از محیط میز خارج گردد به بازی بر می‌گردد (به قانون ۱٬۴ ارجاء گردد) هیچ توپ دیگری در هیچ موقعیتی به بازی برنمی گردد.

اگر بازیکن مرتکب یک خطای استاندارد شود بازی به حریف او سپرده می‌شود توپ سفید در دست قرار می‌گیرد و بازیکن جدید می‌تواند آن را در هر مکانی در روی میز قرار دهده. (به قانون ۱٬۵ توپ سفید در دست مراجعه گردد) موارد ذیل خطاهای استاندارد در بازی Ten ball می‌باشند.