قوانین 9 توپ (Nine Ball)

هدف بازی:

این بازی با نه توپ شماره دار از یک تا ۹ و کیوبال (توپ سفید) انجام می‌شود هر بازیکن باید اول به توپی که پایین ترین شماره را در روی میز دارد ضربه بزند و پس از ضربه اول به پایین ترین شماره چنانچه توپ دیگری نیز وارد پاکت شود قانونی بوده، و تا زمانیکه به طور قانونی توپ‌های شماره دار وارد پاکت شود مورد قبول می‌باشد و تا وقتی که به طور قانونی توپ‌های شماره دار وارد پاکت شوند نوبت آن بازیکن ادامه دارد مگر اینکه مرتکب خطا شده یا کیوبال به پائین ترین توپ شماره دار نخورد و یا توپ ۹ را وارد پاکت نموده و گیم را ببرد. ضمناً در صورت ارتکاب خطای بازیکن حریف او می‌تواند کیوبال را درهر جای میز قرار داده و بازی را ادامه دهد؛ و نیازی به اعلام کردن ضربه توسط بازیکنان وجود ندارد، و مسابقه زمانی تمام می‌شود که بازیکنان تعداد گیم‌های مشخص شده را ببرند.

نحوه چیدن توپ‌ها:

توپ‌های شماره دار توسط یک چهار گوش (لوزی) چیده می‌شود به نحوی که توپ یک در رأس و در روی نقطه پیرامید و توپ ۹ در وسط و توپ‌های دیگر به طور اتفاقی و به صورت فشرده در اطراف ۹ قرار می‌گیرند و بازی زمانیکه کیوبال در پشت خط شروع است آغاز می‌شود.

نوبت بازی

برنده قرعه می‌تواند بازی را شروع کند و برنده گیم می‌تواند گیم بعدی را آغاز نماید مگر مسئولین مسابقه شرایط دیگری را حاکم کنند مثل: الف- بازیکنان به طور متناوب گیم‌ها را شروع کنند. ب- برنده، گیم بعدی را آغاز نماید

ضربه شروع قانونی: قوانین شروع بازی در کلیه مراحل بازی حاکمیت دارد باستثناء موارد مشروحه زیر: ۱ – شروع کننده باید ابتدا به توپ یک طوری ضربه بزند که حداقل یکی از توپ‌ها در پاکت بیفتدو یا چهار توپ شماره دار به باند برخورد نماید.(در غیر اینصورت خطا محسوب و جریمه Ball in Hand در هر جای میز انجام می‌شود) ۲ – بازیکن کیوبال در دست از هر جای میز می‌تواند بازی را شروع کند و توپ به بیرون پرتاب شده در روی میز قرار نمی‌گیرد (مگر اینکه توپ به بیرون پرتاب شده توپ ۹ باشد که در آن صورت توپ ۹ در روی نقطه پیرامید میزقرار خواهد گرفت)

ادامه بازی: بلافاصله پس از ضربه شروع گیم بازیکن مقابل می‌تواند از ضربه Push Out استفاده نماید (که شرح آن در بند مربوطه داده شده است) زمانیکه ضربه زننده یک یا چند توپ را به طور قانونی در پاکت بیندازد بازی را ادامه خواهد داد یا اینکه مرتکب خطا شود یا گیم را ببرد و گیم زمانی به پایان می‌رسد که توپ ۹ به طور قانونی در پاکت بیفتدو یا آن گیم به دلیل تخطی جدی از قانون به نفع حریف محاسبه شود.

ضربه تحمیلی: Push Out

بازیکنی که بلافاصله پس از ضربه شروع گیم باید بازی کند می‌تواند با اجرای این قانون کیوبال را در یک وضعیت بهتری قرار دهد. در این قانون ضرورتی برای تماس کیوبال با یک توپ شماره دار و یا باند وجود ندارد ولی بقیه مواردی که خطا محسوب می‌شود به قوت خود باقی است؛ که البته بازیکن قبل از ضربه باید اعلام Push Out نماید که در صورت اعلام نکرد ن ضربه عادی به حساب آمده و موارد قانونی رعایت خواهد شد. کلیه توپ‌هایی که در ضربه تحمیلی Push Out در پاکت بیفتدبحساب بازیکن منظور نمی‌شود و در داخل پاکت باقی می‌مانند مگر توپ ۹، پس از اجرای قانون Push Out بازیکن بعدی می‌تواند از جایی که کیوبال مانده بازی کند و یا از بازیکنی که ضربه Push Out را اجرا کرده بخواهد که خود او بازی را ادامه دهد. ضربه Push Out خطا به حساب نمی‌آید، مگر اینکه تخلف از قانون صورت گیرد یا خطایی مرتکب شود؛ و وقتی Push Out غیر قانونی انجام شود. مثل ارتکاب هر خطا جریمه خواهد شد اما اگر در ضربه شروع گیم خطایی انجام شود دیگر ضربه Push Out انجام نمی‌شود.

خطاها

زمانیکه بازیکنی مرتکب خطا می‌شود نوبت خود را از دست می‌دهد و توپ‌های در پاکت افتاده در روی میز قرار نمی‌گیرند (مگر توپ ۹ که اگر در پاکت بیفتددر روی میز قرار می‌گیرد) و بعد از خطا، بازیکن بعدی کیوبال در دست خواهد داشت که می‌تواند از هر جای میز بازی را ادامه و چنانچه بازیکنی مرتکب چندین خطا در یک ضربه شود فقط یک خطا محسوب می‌شود.

ضربه بد

اگرضربه اول بازیکن به پایین ترین توپ شماره دار روی میز برخورد ننماید خطا می‌باشد و جریمه آن کیوبال در دست می‌باشد. ضربه‌ای که به باند برخورد نکند چنانچه توپی در پاکت نیفتدو کیوبال یا هر توپ شماره دار دیگر پس از تماس کیو بال با توپ شماره پایین با باند برخورد ننماید خطا محسوب می‌شود و جریمه آن کیوبال در دست می‌باشد.

کیوبال در دست

زمانی که کیوبال در دست است بازیکن می‌تواند آن را در هر جایی از روی میز قرار دهد و تا وقتی که ضربه نزده می‌تواند کیو بال را برای میزان کردن جابجا نماید، مگر اینکه کیو بال با یک توپ تماس حاصل کند و یا خطا مرتکب شود. Frozen Ball در زمانیکه توپ هدف کاملاً به باند چسبیده باشد این حالت را Frozen Ball می‌نامند که داور وظیفه دارد حتماً آنرا اعلام نماید؛ و اگر بازیکن بخواهد به توپ چسبیده به باند (Frozen Ball) ضربه بزند باید طوری این ضربه زده شود که یا توپ چسبیده از آن باند جدا شده با باند دیگری برخورد کند یا بر اثر این ضربه کیو بال به باند برخورد نماید. یا بر اثر این برخورد توپی با باند برخورد نماید. اگر توپ شماره دار ازروی میز به بیرون پرتاب شود توپی که در پاکت نیفتدو در روی سطح بازی میز نباشد، آن توپ به بیرون میزپرتاب و خطا محسوب می‌شود و مجدداً در روی میز قرار نمی‌گیرد به جز توپ ۹ ضربه عمودی و پرشی خطا Jump Shot در صورت که ضربه با زاویه ۴۵ درجه و با چوب قانونی حداقل (۱ متر) زده شود قانونی بوده و خطا نیست و اگر ضربه به زیرکیو بال بخورد و باعث پرش شود خطا محسوب و جریمه آن کیو بال در دست می‌باشد. سه خطای متوالی اگر بازیکنی در سه ضربه پی در پی و بدون اجرای ضربه قانونی مرتکب خطا شود (یعنی سه خطای متوالی) آن گیم را باخته است، که این سه خطا باید در یک گیم اتفاق بیفتدو اعلام خطای مربوطه توسط داور باید بین خطای دوم و سوم انجام شود و اگر داور فراموش کند ضربه خطای دوم را اعلام کند خطای سوم به منزله خطای دوم آن بازیکن محسوب می‌شود. پایان گیم یک گیم به محض عبور کیو بال از خط شروع در ضربه اول گیم آغاز می‌شود که در شروع هر گیم ابتدا باید کیو بال به توپ شماره یک برخورد نماید و گیم زمانی تمام می‌شود که توپ شماره ۹ به طور قانونی در پاکت بیفتدیا آن گیم به دلیل قانونی به نفع حریف پایان یابد.[۲]