ایت دست دو (کارکرده)

--زکی 6 پایه
زکی بیلاردو ترکیه ای
بیلسا ترکیه ای
بیلسا ترکیه ای
ویراکا شار جمع کن
ویراکا شار جمع کن
دریا بیلاردو
دریا بیلاردو
ایت پایه دلفینی تایوانی