بیلیارد در بین زنان

تا سال ها پیش بیلیارد یک بازی مردانه بود. فضای کلوپ های بیلیارد بسیار زننده بود و یک زن مشکل می توانست بپذیرد که در این کلوپ ها بیلیارد بازی کند. با این حال زنان بازیکن علاقمند به بیلیارد از قرن پانزدهم بصورت مخفی و گاه در خانه ها بیلیارد بازی می کردند. بیش از ۲۰۰ سال زنان به این روش به بیلیارد پرداختند تا سال ۱۸۹۰٫ از این سال به بعد زنان نیز توانستند در کنار مردان و یا در باشگاه های اختصاصی بانوان، بیلیارد بازی کنند. در این سال انجمن بیلیارد زنان شکل گرفت.