فضای مورد نیاز میز بیلیارد

میز ایت بال 8 فوت (هوم)

ابعاد خارجی : 240*135
فضای مورد نیاز: 510*405

میز ایت بال 9 فوت

ابعاد خارجی : 284*157
فضای مورد نیاز: 554*427

میز ایت بال 10 فوت (ماچ)

ابعاد خارجی : 314*172
فضای مورد نیاز: 584*442

میز ایت بال 12 فوت (اسنوکر)

ابعاد خارجی : 386*208
فضای مورد نیاز: 650*480