میز بیلیارد پایه رنگین کمان برعکس

میز بیلیارد پایه رنگین کمان برعکس فروخته شد و در خوزستان نصب گردید رنگ میز و پارچه به دلخواه
این میز هم فروخته شد و در همدان نصب گردید